Обява за услуга „Топъл обяд“

О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че стартира предоставянето на услугата „Топъл обяд“ в изпълнение на проект „Предоставяне на топъл обяд в община … Read More

Процедура отдаване под наем чрез публичен търг – Масивна сграда с.Манастирци

ЗАПОВЕД № 678/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от … Read More

Заповед за процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 676/14.11.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от … Read More

Покана за обществено обсъждане на горско-стопански план

ПОКАНАЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна горско-стопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горско-стопански карти за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП … Read More