Разпределение на пасища и ливади

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 6 /шест/ стопански години от Общински поземлен фонд на собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански … Read More

Заповед процедура отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг

ЗАПОВЕД  № 200 гр. Лозница  20.04.2021 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, … Read More