Заповед за възмездно отдаване под наем на помещение

ЗАПОВЕД № 64/01.02 2024 г.                                                                                                                          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 17 … Read More

Заповеди Областна дирекция земеделие

Заповеди за определяне цени на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, находящи се в землищата на Община Лозница, Област Разград, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2023-2024 година, … Read More

Учредяване право на прокарване на трасе за Кабел  СрН от СРС към имот с ПИ 24092.501.114

ЗАПОВЕД № 41/19.01.2024 г.     Предвид постъпило Заявление с Вх.№70-00-294/07.12.2023г. от „ ИНОВА ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 206692536 със седалище и адрес на управление Област Разград, общ. Разград, гр. Разград, п.код … Read More

Заповед предоставяне право на безвъзмездно ползване Помещение 9 част от „Поликлиника“ гр.Лозница

ЗАПОВЕД № 27/15.01.2024 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 39, ал. 5 от Закон за общинската собственост, чл. 2, … Read More