Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Дневен ред

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21.04.2011 ГОД. /четвъртък/ ОТ 09,00 Ч.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 от „Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация” свиквам заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27.04.2011 год. /сряда/ ОТ 09,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница при следния:

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

1. Докладна записка от Айхан Хашимов - Кмет на Община Лозница, относно: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.

 

 

2. Докладна записка от Айхан Хашимов - Кмет на Община Лозница, относно: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на метални гаражни клетки, чрез търг с явно наддаване.

 

 

3. Докладна записка от Айхан Хашимов - Кмет на Община Лозница, относно: Продажба на поземлени имоти в с. Синя вода и с. Ловско – частна общинска собственост.

 

 

4. Докладна записка от Айхан Хашимов - Кмет на Община Лозница, относно: Разделяне на имоти – публична общинска собственост.

 

 

5. Докладна записка от Айхан Хашимов - Кмет на Община Лозница, относно: Участие на представител на Община Лозница на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на МБАЛ Св. Иван Рилски – Разград АД.

 

 

6. Молба от Ахмед Билялов Вехов от с. Синя вода, относно: възстановяване на двукратно платена сума за покупка на общинско място.

 

 

7. Разни.


 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                  ИБРАХИМ АХМЕДОВ