Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Газопроводно отклонение „Търговище" – DN250, РN 5.4 МРа" на територията на област Разград, община Лозница и област Търговище, община Търговище. Проектът за ПУП-ПП е изложен в сградата на Община Лозница, ул. „Васил Левски" № 6.  На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Лозница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник" 07/03/2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ,

че е стартирана процедура за учредяването на сервитутни права по Закона за енергетика за обект  „РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ /МАГИСТРАЛЕН/ ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА“.

Трасето преминава през територията на община ЛОЗНИЦА и засяга поземлени имоти – земеделски земи в землища на селата БЕЛИ ЛОМ, ГОРОЦВЕТ, МАНАСТИРСКО, СЕЙДОЛ, СИНЯ ВОДА, СТУДЕНЕЦ.

На основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ е назначена комисия, която да определи размера и изплащането на обезщетенията, които собствениците на засегнати имоти – частна, държавна и общинска собственост следва да получат.

Документацията за частично прилагане на ПУП и регистъра на засегнатите имоти за територията на община Лозница са на разположение за запознаване от заинтересованите лица в стая № 310 на Общинска администрация – Лозница, град Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6.

13 март 2019 година, град Лозница