Постоянни Комисии

ПОСТОЯННИ  КОМИСИИ КЪМ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ГР. ЛОЗНИЦА ЗА МАНДАТ 2019 – 2023г.

І. КОМИСИЯ ПО СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 1. Севджан Мехмед – Председател
 2. Али Булут – Секретар
 3. Кадир Исмаил – Член
 4. Нурхаят Осман – Член
 5. Шаиб Шаиб  – Член

ІІ. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО – СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО – БИТОВО СТОПАНСТВО, ЖИЛИЩНА, ЕВРОИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ

1. Хасан Хасанов – Председател

2. Мехмед Бичков – Секретар

3. Нурхаят Осман – Член

4. Александър Калинов  – Член

5.Гюнер Ибрахим– Член

 

ІІІ. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, КОНЦЕСИИ, КОНТРОЛ ПО ЦЕНИТЕ, МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНАТА

1. Кадир Исмаил – Председател

2. Айдън Шабанов – Секретар

3. Мехмед Ахмедов – Член

4. Муса Старков – Член

5. Иванка Панайотова – Член

 

ІV . КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

 1. Муса Старков – Председател
 2. Иванка Панайотова  – Секретар
 3. Ахмед Ахмед – Член
 4. Гюнер Ибрахим – Член
 5. Мехмед Мехмедов – член

V. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ

 1. Хасан Хасанов – Председател
 2. Севджан Мехмед – Секретар
 3. Мехмед Ахмедов – Член
 4. Мехмед Бичков – Член
 5. Ниязи Ниязиев – Член

. КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО, ВОДНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 1. Шаиб Шаиб  – Председател
 2. Ахмед Ахмед – Секретар
 3. Александър Калинов – Член
 4. Ниязи Ниязиев – Член
 5. Гюнер Ибрахим – Член

VІІ. КОМИСИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

 1. Севджан Мехмед  – Председател
 2. Айдън Шабанов  – Секретар
 3. Мехмед Мехмедов – Член
 4. Али Булут – Член
 5. Хасан Хасанов – Член