Общински Съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИБРАХИМ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
Адрес:

 

с. Синя вода, ул. „Александър Станболийски”

ПК 7287, Община Лозница, Област Разград

 

Дата на раждане:24.01.1966 год. гр.Разград
Семейно положение:женен
Висше образование:

Аграрен университет гр.Пловдив

 

 

Специалност:агроном

Военна службаОтбил
Езици:български, турски и руски
Компютърни знания:Microsoft – Word, Excel
Телефон:GSM 0886 100 717

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20.02.2020г. /четвъртък/ от 09,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница ще се проведе съвместно заседание на постоянни комисии към Общински съвет и на 27.02.2020г. /четвъртък / от 9,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет  при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на ОБС – Лозница относно: Приемане на  Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г.
 2. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница относно: Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор № 31 от 18.03.2011г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Гороцвет“, намиращ се в землището на с. Гороцвет.
 3. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница относно: Учредяване на особен залог върху вземания на община Лозница и върху изравнителната субсидия за местни дейности.
 4. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница относно:  Отчетна форма за 2019 г. за предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Лозница
 5. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница относно: План за Енергийна ефективност на Община Лозница за 2020 година и годишен отчет за 2019 г.
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Лозница.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Предоставяне на право на безвъзмездно ползване на помещения в имот – публична общинска собственост, на НЧ „Добруджа-1930 г.“ с. Бели Лом.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, представляващ „Дворно място“.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Тръбач и с. Чудомир.
 10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград, представляващ едноетажна масивна сграда.
 11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Предоставяне възмездно  право на  ползване върху  имот – общинска частна собственост ,находящ  се в землището на с. Трапище за устройване на пчелин.
 12. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Предоставяне възмездно  право на  ползване върху  имот – общинска частна собственост ,находящ  се в землището на с. Трапище за устройване на пчелин.
 13. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Разделяне на  имот – Общинска публична собственост, находящ се в землището на село  Гороцвет.
 14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.