Дневен Ред

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 21 .09. 2020г. /понеделник/ от 08:00 ч., 08:30 ч., 09:00 ч., 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч., 11:30ч. в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница.

На 28.09.2020 г. /понеделник/ от 9,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно: Поемането на краткосрочен дълг от Община Лозница.
  2. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост в полза на общината по реда на чл.54 от Закон за държавната собственост.
  3. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно: Осигуряване на собствен принос по одобрен проект на Община Лозница с наименование „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПГВМЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ ГР. ЛОЗНИЦА” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ Процедура: BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”.
  4. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно:Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в училищата от община Лозница за учебната 2020/2021 г., утвърждаване на групи в Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс Лозница и Детска градина „Веселие” гр. Лозница
  5. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година.
  6. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – зам. кмет на Община Лозница относно: Предоставяне възмездно право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Крояч за устройване на пчелин.
  7. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – зам. кмет на Община Лозница относно: Продажба на придаваемото по регулация място с. Сейдол – частна общинска собственост.
  8. Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – зам. кмет на Община Лозница относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване.
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозниц