Дневен Ред

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 1 от „Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Лозница на 29 .06. 2020г. / понеделник / от 09,00 часа в ОДК – ЦПЛР гр. Лозница ще се проведе редовно заседание на Общински съвет  при следния:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам.-кмет на Община Лозница относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лозница.
 2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам.-кмет на Община Лозница относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанска 2020/2021г.
 3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам.-кмет на Община Лозница относно: Предоставяне на свободни земеделски земи собственост на Община Лозница.
 4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград, „Тодювци“ № 47.
 5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград.
 6. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, представляващ „Дворно място“.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно:   Промяна статута на недвижими имоти и вземане на решение за продажба на недвижим имоти, находящ се в гр. Лозница.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Безвъзмездно предоставяне на общински помещения за дейността на политическите партии на територията на Община Лозница
 9. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно: Отпускане на   еднократни парични помощи.
 10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ОбС:

/ИБРАХИМ АХМЕДОВ/

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73, ал. 2 от Правилник за организация и дейност на Общински съвет град Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – мандат 2019/2023 година, Протокол от заседание на Председателския съвет и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната на 27.03.2020г. /петък/ от 09,00 часа в ОДК – ЦПЛР гр. Лозница ще се проведе закрито заседание на Общински съвет при следния:

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – кмет на община Лозница относно: Даване на съгласие за финансиране изграждането на трета клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.
 2. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – кмет на община Лозница относно: Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имот – частна държавна собственост.
 3. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – кмет на община Лозница относно: Изработване на ПУП-План за застрояване на ПИ № 17066.20.15, местност „ЯЛАМУК” с. Гороцвет, община Лозница.
 4. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – кмет на община Лозница относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г.
 5. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на община Лозница за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.
 6. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – кмет на община Лозница относно: Приемане на годишен доклад за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда“ и „Програма за управление на дейностите по отпадъците“ за 2019 година.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Промяна статута на недвижим имот и вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Бели Лом.
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, ул. „Дружба“ № 19.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница относно: Застраховка на имоти частна общинска собственост.

 

Председател на ОБС – Лозница: /п/

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Задайте Вашите Въпроси.