Администрация

Дирекция
“Финанси и Бюджет”

Тотка Паисиева

 “Административно обслужване и човешки ресурси”

Гинка Минкова – тел: 0886 100 711

“Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности”

инж. Данаила Савова – Петрова – 0886 100 713

Отдел

“АО и координация с  кметства”

Кадрие Джелил – тел: 0886 901 192

Отдел

“ГРАО и ЧР”

Зейнеб Адемова – тел: 0886 100 699

Други дейности
“Образование и култура”

Айше Реджеб – тел: 0886 100 710