Акценти

 • Разпределение на пасища и ливади
  Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 6 /шест/ стопански години от Общински поземлен фонд на собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните.
 • Заповед процедура отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг
  ЗАПОВЕД  № 200 гр. Лозница  20.04.2021 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 148 по … Read More
 • Заседание на Общински съвет на 29.04.2021
  О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч., 12.00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински … Read More
 • Заповед временни противоепидемични мерки
  З  А  П  О  В  Е  Д № 176 гр.Лозница, 31.03.2021г. На основание чл.44, ал.1 т.1 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63,  ал. 4 и ал. 6 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, Решение №855 на Министерски … Read More
 • МЕСТА И ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
  Общинска администрация Лозница напомня, че местата за събиране на масово разпространени отпадъци са регламентирани и определени със заповед 488/12.06.2012 г.