Акценти

 • Ученици от две общински училища на община Лозница получиха таблети
  В началото на седмицата в сградата на ЦПЛР-ОДК в присъствието на директорите на  СУ „Христо Ботев“ и НУ „Васил Левски“, Кметът на община Лозница г-н Севгин Шукри раздаде 50 таблети на ученици от уязвимите групи на двете  общински училища. Таблетите бяха осигурени по проект „Компенсиращи модели  и подкрепа  за децата и учениците на  гр. Лозница … Read More
 • Заповед за провеждане на конкурс за доставчици на социални услуги
  ЗАПОВЕД № 546/14.10.2021 На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 44,         ал. 2 от ЗМСМА ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:      Възлагане предоставянето на социални услуги, създадени … Read More
 • Заповед търг – терени за гаражни клетки и зеленчукопроизводство
  ЗАПОВЕД № 548/14.10.2021        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 184 по Протокол № 33/30.09.2021 г. … Read More
 • Заповед търг – рекламни табели
  ЗАПОВЕД № 547/14.10.2021        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 186 по Протокол № 33/30.09.2021 г. … Read More
 • Заповеди ОД „Земеделие“ Разград
  13.10.2021 З А П О В Е Д № ПО-09-392-2/11.10.2021г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, … Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2021 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2021г. и втората вноска до 30.10.2021 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.